nacházíte se v sekci: Odborný tým

MgA. Irena Swiecicki

Lektorka a konzultantka a koučka s 15 letou praxí. Proškolila cca 5000 účastníků kurzů. Původním povoláním divadelní režisérka (pracovala v divadle Komedie, Činoherním studiu, Alfrédovi ve dvoře) a vystudovaná zpěvačka se specializuje na prezentační a vyjednávací dovednosti, práci s hlasem, řeč těla, lektorské dovednosti a komunikaci. Díky letité divadelní praxi je schopna odhalit každý detail ve vystupování a poskytnout jedinečnou zpětnou vazbu. Zároveň při kurzech s účastníky vytváří prezentace přímo na míru dle jejich schopností. Zaměřuje se rovněž na trénink metod zvládání stresové zátěže a školení s tím spojená. Několik let koučuje manažery především ze sféry sociálních služeb a úřadů (MHMP, MKČR). V koučování se zaměřuje především na koučování k výkonu a zkvalitňování vztahů nejen na pracovišti. Je hlavní lektorkou a garantkou kvality Manažerské akademie MKČR. Je členkou britského Institutu pro leadership a management a je jeho akreditovaným koučem 5. stupně (ze 7). Je garantkou a hlavní lektorkou půlročního rekvalifikačního kurzu se zaměřením na fundraising při Spiralis, o.s..

Mgr. Przemyslaw Swiecicki

Psycholog a psychoterapeut a kouč, lektor, pracuje v Centru pro rodinu Triangl. Absolvoval 5 letý výcvik v integrované terapii se zaměřením na práci s tělem, který zahrnoval v zahraničí velmi žádanou techniku zvládání stresu – tzv. bioenergetická cvičení. Ve své více jak desetileté praxi v ČR se věnuje individuální psychoterapeutické práci s dospělými klienty a rodinami. V terapii pomáhá klientovi uvědomit si jeho problém na rovině tělesné, emoční i myšlenkové s využitím přístupu body psychoterapie (např.sondy, hledání zdrojů, bioenergetická cvičení, grounding a kotvící techniky, práce s dechem, zrcadlení, uvědomování a prožívání vlastního těla, externalizace destruktivních myšlenek, témat atd.) Zároveň se věnuje koučování. Je členem britského Institutu pro leadership a management v rámci kterého se akredituje na kouče 5. stupně (ze 7). V koučování se zaměřuje na osobnostní koučování, zkvalitňování vztahů a osobní a pracovní rozvoj. Vede školení zaměřená na zvládání stresu pomocí bioenergetických cvičení.

Mgr. Karolína Harries

Lektorka, konzultantka, koučka a sociální pracovnice s více než 10 letou praxí v komerčním i neziskovém sektoru a ve státní a veřejné správě. Absolvovala celou řadu profesních školení včetně 4 letého sebezkušenostního výcviku v psychoanalytické psychoterapii. Má zkušenosti s prací s lidmi s tělesným postižením, s manažery i s úředníky, zaměřuje se také na práci s klienty, kteří uvažují a změně kariéry (např. matky na mateřské dovolené). Konzultovala desítky projektů ze sociální sféry a ze vzdělávání dospělých, podílela se na přípravě projektů, na jejich administraci i faktické realizaci. Jejím profesním cílem je podporovat klienty v jejich rozvoji, pomáhat objevovat jejich individuální potenciál a připravovat tréninky, které budou mít jasný užitek a přínos aplikovatelný v praxi. Důležitý je pro ni lidský a ke klientovi respektující přístup. Je hostující členkou České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a členkou britského Institutu pro leadership a management a je jeho akreditovaným koučem 5. stupně (ze 7).

Alena Zborníková

Lektorka a konzultantka, která více jak 10 let školí především prodejní dovednosti. Nejprve jejími tréninky prošla velká část telefonních operátorů (O2, Eurotel a další), postupně se však začala věnovat i prodejním a prezentačním a vyjednávacím dovednostem i v neziskovém sektoru. Ve svých kurzech se opírá o metodu KAIZEN, která dokáže „malými kroky dovést k velkému cíli“. Pokaždé s účastníky jejich rozhovory či prezentace prakticky trénuje. Kromě výše zmíněných školí rovněž vedení lidí, asertivitu, řešení problémů a konfliktů či image. Více se o ní a její práci dozvíte na www.alenazbornikova.cz

Mgr. Michal Petr

Psycholog, konzultant a terapeut pro páry a jednotlivce, lektor rozvoje osobnosti
Odborné vzdělání v oboru psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci a systematický výcvik gestalt terapie s certifikací od European Association of Gestalt Therapy. Členství v odborných sdruženích EAGT, Diabasis a PEI. Má soukromou praxi, pracuje také v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. V konzultační činnosti se specializuje na párové a individuální poradenství a terapii, psychospirituální tématiku a praktické využití enneagramu. V lektorské činnosti se zaměřuje zejména na stres management a navyšování emoční a sociální inteligence; používá holistické modely směřující k funkční změně a prohloubení odpovědnosti. Dlouhodobě se zajímá o dynamiku partnerských vztahů, psychospirituální metody léčení, neverbální komunikaci, práci s emocemi a tělem. Inspiraci nachází v gestalt terapii, humanistické a transpersonální psychologii, výzkumech vědomí, poznatcích neurověd a moudrosti původních národů. Více se o něm a jeho práce dozvíte rovněž na www.michalpetr.com.

PhDr. Petra Drahoňovská

Kariérový kouč a poradce – zaměřuje se na téma kariérové volby, efektivního řízení vlastní kariéry a vyvážení pracovního a soukromého života. V této oblasti také navrhuje a řídí projekty, poskytuje odborné poradenství a školí.

Za devět let praxe má za sebou stovky realizovaných zakázek a projektů zaměřených na rozvoj lidí. Její předností je schopnost předávat během školení či individuálního poradenství praktické zkušenosti jak z firem, tak z neziskovek či organizací veřejné správy.

V lektorské činnosti se zaměřuje na témata blízká kariérovému poradenství a představuje užitečné nástroje, které nám pomáhají řidit náš život a pracovní kariéru. Ve školeních zaměřených na práci s myšlenkovými mapami, či ve školeních time a project managementu využívá informace z nejaktuálnějších vědeckých studií.

Podílí se na systémovém rozvoji kariérového poradenství v ČR. Zpracovávala podklady pro vzdělávání kariérových poradců na školách. Je členem expertního týmu pro tvorbu kvalifikačního a hodnotícího standardu pro kariérové poradce a členem expertní skupiny Euroguidance, která se podílí na realizaci Národní ceny kariérového poradenství.

Je certifikována v metodě CHQ – self management of competences na úrovni B1. Je členkou britského Institutu pro leadership a management, v rámci kterého je akreditovaným koučem 5. stupně (ze sedmi).

Více o ní: http://www.petradrahonovska.cz

Bc. Lenka Rájková

Lektorka a konzultantka, zároveň také dlouholetá ředitelka organizace poskytující pobytové sociální služby. Její praxe v sociálních službách byla nejdříve orientována na výkon sociální práce a v posledních 9 letech ve funkci ředitele se intenzivně věnuje řízení změny, transformaci organizace, managementu a marketingu v sociálních službách. Rovněž velmi intenzivně pracuje na deinstituciona­lizaci sociálních služeb ve „své“ organizaci i v celé republice. V kurzu řízení kvality prostřednictvím procesů díky svým intenzivním zkušenostem minimálně zatěžuje teorií, kterou účastníci znají nebo se s ní mohou seznámit, ale především nabízí praktické příklady, modelové situace a vlastní zkušenosti. Kromě výše uvedeného rovněž školí z oblasti transformace pobytových sociálních služeb, standardy kvality sociálních služeb, tvorba vnitřních směrnic, management sociálních služeb, řízení kvality sociálních služeb, personalistika. V krátké době budou k dispozici i její osobní internetové stránky.

Mgr. Miriam Vránová

PR konzultantka, lektorka a editorka se více než 10 let zabývá společenskou odpovědností firem a medializací charitativních témat. Byla šéfredaktorkou časopisu Nezisovky ještě v době jejich tištěného vydání. Vytvářela mediální prezentaci pro Neziskovky.cz, o.p.s. Pracovala rovněž jako překladatelka z němčiny. Před svým vstupem do neziskového sektoru byla asistentkou ředitele ve Schiesser AG. Prošla několika zahraničními stážemi v Německu a Švýcarsku. Realizovala PR kampaň pro Centrum Paraple, o.p.s. včetně „Běhu pro Paraple“ v Karlových Varech. V současné době pracuje jako PR konzultantka pro Spiralis, o.s. V Paramitě zhodnocuje své zkušenosti z práce s médii, pomáhá klientům najít metody, jak dostat jejich témata do médií a jak celkově propagovat jejich organizaci.

Jan Honzík, PhD.

Absolvoval čtyřletý psychoterapeutický výcvik v satiterapii, humanistické psychoterapii využívající léčivých účinků uvědomění (angl. mindfulness), empatie a akceptace, a výcvik v individuální systemice u Artha Wittemanna. Kromě psychoterapie se profesně zabývá řešením sporů formou mediace a vede sebezkušenostní kurzy. Po studiu na Filosofické fakultě UK žil přes rok jako buddhistický mnich na Srí Lance. Jeho terapeutický přístup inspiruje také focusing (E. T. Gendlin), psychodrama (J. L. Moreno), MBSR (Jon Kabat-Zinn), bioenergetika a v neposlední řadě každodenní život se vším, co přináší. Založil a vede Psychoterapeutické centrum Lávka.

Ing. Edita Kleckerová

Psychoterapeutka a supervizorka s úplným psychoterapeutickým vzděláním v daseinsanalýze. (teorie, sebezkušenostní výcvik, supervize). Původním povoláním inženýrka ekonomie. Má devítiletou praxi v neziskovém sektoru v oblasti školství a sociální oblasti – učitelka odborných předmětů na SŠ, koordinátorka vzdělávání, hodnotitelka projektu „Mapa školy“ společnosti Scio s.r.o. V současné době koordinuje lektory a zároveň je lektorkou projektu „Recyklace hrou“ Recyklohraní o.p.s.

Psychoterapeutické poradenství a supervize nabízí čtyři roky. V poradenství se zaměřuje na individuální jednorázové konzultace a na dlouhodobé poradenství pro děti, dospívající i dospělé. Při své práci vychází z existenciální analýzy. Věnuje se porozumění jedinečnému způsobu prožívání a vnímání člověka s podporou nalezení smysluplné cesty spokojenějšího života. Oblasti poradenství – krizové situace, partnerské vztahy, citové a osobnostní potíže. Psychoterapeutické poradenství poskytuje aktuálně v Psychosomatickém centru v Praze 4 i ve své soukromé praxi, www.poradimvam.cz.

Mgr. Tereza Koryntová

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze, se specializací v klinické psychologii, absolvovala čtyřletý mezinárodní výcvik v Integrativní na tělo orientované psychoterapii, výcvik v Somatickém koučování a výcvik v Motivačních rozhovorech, nyní prochází výcvikem v léčbě traumatu podle P.Levina. Od roku 2002 pracovala v Diagnostickém ústavu a Dětském domově jako vychovatelka a psycholožka. V současné době poskytuje psychoterapii a koučování v soukromé praxi v Praze. V Centru Komplexní Péče v Dobřichovicích vede bioenergetické cvičební skupiny, nabízí individuální psychoterapii a psychologické poradenství a vede odborné semináře. Věnuje se meditaci, spontánnímu tanci a zpěvu, v dětském domově založila spolu s režisérem J. Ondrou divadelní soubor jako formu terapie dětí.

Věra Bechyňová, DiS.

Sociální pracovnice, lektorka a konzultantka. Absolvovala Vyšší školu sociální práce v Praze a certifikované kurzy v ČR i v zahraničí zaměřené na komunikaci, sebepoznání a inovativní psychosociální přístupy v práci s ohroženými rodinami s dětmi. V roce 1995 založila občanské sdružení STŘEP – České centrum pro sanaci rodiny, kde pracuje jako ředitelka. Kromě managementu se zde věnuje zavádění sanace rodin do praxe, metodických postupů i legislativy (www.strep.cz). Od roku 2000 je autorka a lektorka vzdělávacích programů pro pomáhající profese zaměřených na sanaci rodiny, inovativní techniky a multidisciplinární spolupráci, věnuje se též konzultační činnosti, zejména metodické podpoře týmů poskytujících sociální služby.

Lenka Bártová

Fundraiserka neziskové organizace Raná péče EDA, které se v této organizaci během necelého roku podařilo zavést vysoký podíl příjmů z firemního a individuálního fundraisingu. Při získávání zdrojů uplatňuje osvědčené i často zcela inovativní metody. Je rovněž místopředsedkyní občanského sdružení Paprsky pomoci. Zaměřuje se na pomoc dětem s postižením díky své osobní zkušenosti. Absolvovala hotelovou školu, pracovala v zahraničí, kdy byla například provozní vedoucí resortu v Thajsku. Byla spolumajitelkou restaurace.

Mgr. Jana Bilíková

Koučka a lektorka v oblasti týmové spolupráce, komunikace a řešení konfliktů. Kromě komunikačních tréninků v českém, anglickém a francouzském jazyce se zaměřuje i na oblast interkultury se specializací na česko-francouzské vztahy.
Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor francouzská filologie a pedagogika. Absolvovala dlouhodobou stáž na Svobodné univerzitě (ULB) v Bruselu a ve Francouzsko-české obchodní komoře v Praze. Pod Asociací mediátorů ČR se v letech 2000–2006 účastnila výcviků na mediaci a řešení konfliktů. Jako lektorka spolupracovala s Českým helsinským výborem na realizaci kurzů komunikačních dovedností pro odsouzené před výstupem z výkonu trestu. V oblasti koučování se věnuje osobnostnímu i profesnímu rozvoji.

Jana Karásková

Ekonomka pro neziskové organizace, specialistka na účetnictví a daňovou problematiku neziskového sektoru. Jako ekonomka a účetní pracuje 20 let, specifikám neziskového sektoru se věnuje 11 let. Finančně řídila řadu evropských projektů, pravidelně vede projekty státní správy a samosprávy, nadací a nadačních fondů, individuálních a firemních dárců pro řadu organizací napříč neziskovým sektorem (od kulturních organizací, přes organizace poskytující sociální služby a ekologické organizace). Jako dobrovolník působí v Nadačním fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v oblasti ekonomiky, grantové problematiky a poradenství. Absolvovala večerní školu práva, v současné době studuje VŠEM. Aby mohla kvalitně vést účetnictví řady souběžných projektů v jednotlivých neziskových organizacích, absolvovala rovněž řadu kurzů fundraisingu a tvorby grantových žádostí, z nichž řadu úspěšně zpracovala jako autorka.

Mgr. Hana Dobešová

Psycholožka a psychoterapeutka s výcvikem v integrované psychoterapii zaměřené na práci s tělem. Ve své praxi se věnovala poradenství v oblasti závislostí a individuální psychoterapii. V současnosti pracuje v Centru pro rodinu Triangl. Ve své soukromé praxi nabízí individuální psychoterapii a práci s tělem (bodypsychote­rapie), individuální hodiny bioenergetických cvičení a podpůrnou terapii při léčbě psychosomatických onemocnění na principech jógové terapie. Klientům pomáhá nahlédnout na problém komplexně (na rovině racionální, fyzické i emoční), zvýšit vnímavost vůči vlastním prožitkům a využít vlastních zdrojů k nalezení cesty z neuspokojivé situace.

MgA. Michal Procházka

Dnešního Michala zformovalo studium divadelní fakulty, práce s dětmi a učiteli v rámci sociáního divadla a pak setkání s metodou 6 klobouků. Ta ho přivedla k facilitaci skupin. Založil neziskovku o.s. Augusto, řídil řadu grantových projektů. Má zároveň bohaté zkušenosti z byznysu, kdy 2 roky vedl marketing pro Netmail – největšího partnera Googlu v ČR pro Google Apps. Několik let si hrál s módní značkou DaDiva. Aby toho nebylo málo, tak se jako finalista Česko Slovensko má talent věnoval profesionálně baskytaře v kapale mako!mako. Dnes se plně ponořil do byznys provokací, což je facilitace silně orientovaná na kreativní řešení výzev a problémů. Mezi jeho klienty patří Česká spořitelna, E.ON, Creative Dock, Usertech, nebo Otevřená společnost.

Mgr. Gabriela Albrechtová

Lektorka a poradkyně v oblasti lidských zdrojů od roku 2003. Specializuje se na práci s životopisem, sebeuplatnění na trhu práce, slaďování práce a péče, tvůrčí přístupy k práci i životu. V rámci evropských sociálních projektů proškolila více než 700 účastníků kurzů většinou z řad žen vracejících se do práce po mateřské dovolené. Firmám doporučuje vhodné zaměstnance, má za sebou stovky výběrových řízení, pracuje s rozmanitou firemní kulturou.

Vystudovala Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Poznatky z psychologie, sociologie a filozofie kombinuje s praktickými znalostmi trhu práce. Zaměřuje se na hledání tvůrčího přístupu ve všech oblastech života. Je také absolventkou Institutu tvůrčí fotografie a díky tomu ve své práci využívá řady kreativních prvků z umělecké tvorby. Snaží se mimo jiné vést účastníky svých kurzů k vyššímu uvědomování toho, co se děje s nimi a kolem nich. S potěšením v lidech objevuje jejich vlastní potenciál a pomáhá jim ho rozvíjet.

Marie Hrdinová

Grafička, webdesignerka, fotografka na volné noze. Spolupracuje s neziskovým sektorem i s organizacemi z komerční sféry. Během několika let se jí podařilo vystavět korporátní identitu několika organizacím. V grafické práci zcela jasně poznáte její rukopis. Díky své osobní zkušenosti se nebojí pracovat s lidmi na vozíku. Absolvovala osmileté gymnázium Přírodní škola, dálkovou uměleckou akademii a večerní školu (PR, marketing a grafika) AD Insitute. Více o její práci na www.maryhero.com.

Členové týmu